ŘEŠENÍ PODLE ATEX
 

 

   

 Při výrobě, zpracování, úpravě, likvidaci, skladování či přepravě sypkých hmot, dřeva, uhlí, barev a organických látek (mouka, cukr, slad, kakao apod.) může vznikat výbušné prostředí, tj. změs vzduchu a hořlavých plynů, par, mlhy a nebo prachu.

Směrnice ATEX stanovuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců pracujících v potencionálním výbušném prostředí jako i technické požadavky na zařízení umístěné v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

 Prostory s nebezpečím výbuchu se dělí na zóny, kategorizované dle druhu látky, která se v prostoru vyskytuje a podle četnosti jejího výskytu. Zóna s výskytem plynů a nebo výparů se klasifikuje jako zóna 0 tam, kde je výbušná atmosféra přítomná stále a nebo po dlouhou dobu. Zóna 1 označuje místa, kde je za normálních provozních podmínek pravděpodobný výskyt výbušné atmosféry a zóna 2 zahrnuje místa, kde není za normálních provozních podmínek pravděpodobný výskyt výbušné atmosféry a pokud nastane, přetrvává tento stav jen na krátkou dobu. Z hlediska nebezpečí spojeného s výskytem prachu a prachových částic jsou oblasti klasifikované jako zóna 20, zóna 21 a zóna 22, přičemž definice jsou obdobné jako pro plyny. Celková úroveň bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu je dána kombinací technických a organizačních opatření.

 

 Společnost ENVIROTECH systems, s.r.o. nabízí řešení odsávání a filtraci plynů / prachu v potencionálně výbušném prostředí aplikací filtračních systémů s použitím následujících typů:

 

Filtrů:   NFKZ

            NFSZ

            NFPZ
            Cyclopac
            Cyclopex
            FMKZ
            FMCZ

Rotačních/zpětných klapek: EA-MRP
                                         NRSZ
                                         CARZ

Ventilátorů : Combifab

Zásobníků: Silo